تیم دوم: Antiwound

تیم دوم: Antiwound

زخم‌های مزمن آن دسته از زخم‌هایی است که نتوانند شکل ظاهری و یکپارچگی عملکردی پوست را در بیش از سه ماه بازیابند. این نوع از زخم‌ها در مرحله‌ای باقی می‌مانند که سلول‌های به‌جامانده از مراحل قبلی، محیط زخم را ترک نکرده و درنتیجه  فاکتورهای رشد تولیدشده را تخریب می‌کنند در این صورت‌ترمیم با مشکل دچار می‌شود و پیشرفتی صورت نمی‌گیرد.

تیم دوم: Antiwound

استاد پروژه: خانم دکتر ریحانه رمضانی – عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا (س)

راهبر تیم: خانم مهندس سونیا عباسی

اعضای تیم: عرفان خلعتبری: دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران

فاطمه اعتمادیان: دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

عنوان پروژه: زخم پوش پلیمری

زخم‌های مزمن آن دسته از زخم‌هایی است که نتوانند شکل ظاهری و یکپارچگی عملکردی پوست را در بیش از سه ماه بازیابند. این نوع از زخم‌ها در مرحله‌ای باقی می‌مانند که سلول‌های به‌جامانده از مراحل قبلی، محیط زخم را ترک نکرده و درنتیجه  فاکتورهای رشد تولیدشده را تخریب می‌کنند در این صورت‌ترمیم با مشکل دچار می‌شود و پیشرفتی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این، وجود باکتری‌ها در این نوع از زخم‌ها شرایط را بدتر می‌نماید. توسعه زخم پوش‌های مبتنی بر ترکیبات پلیمری شرایط مناسبی را برای پوشش دهی زخم و محیط مناسب ازلحاظ قابلیت نفوذ در برابر آب و اکسیژن و غیرقابل نفوذ در برابر میکروارگانیسم را فراهم می‌آورد. زخم پوش های نوین علاوه بر قابلیت حفاظت از محل زخم باید از قابلیت¬های دیگری نظیر جذب ترشحات زخم، امکان تبادل هوا و عدم چسبندگی به نسوج ترمیم‌شده پوست برخوردار باشند.

نتیجه مورد انتظار و تعریف شده این پروژه در ره زیست شامل 4 بخش ارائه روش‌های ساخت پچ پوستی، امکان‌سنجی روش‌های ساخت پچ پوستی پلیمری، بررسی پلیمرهای مورداستفاده در ساخت پچ پوستی و دانش فنی ساخت پچ پوستی پلیمری بود.

تیم آنتی ووند در ره زیست توانست به ساخت نمونه اولیه دست یابد و در کوتاه مدت به دنبال تکمیل فعالیت های علمی خویش خواهند بود.

اشتراک اجتماعی