تیم چهارم: BBP

تیم چهارم: BBP

تیم چهارم: BBP

 

تیم چهارم: BBP

استاد پروژه: خانم دکتر پریسا حجازی: عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران

راهبر تیم: خانم مهندس فاطمه حاجی اقراری

اعضای تیم: بنیامین اصغر نژاد: دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

هادی غیب علی زاده : دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مجید سده رفیعی: دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

حسام ابوعلی: دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان پروژه: تولید رنگدانه خوراکی جهت مصارف دارویی و غذایی از باکتری

افزایش جمعیت کمبود منابع غذایی و تقاضای مصرف کنندگان برای دسترسی به مواد غذایی طبیعی و نگرانی آنها از کاربرد مواد شیمیایی سنتتیک به عنوان افزودنی در مواد غذایی سبب شدند تلاش همه جانبه ای برای دسترسی به منابع جدید در تولید مواد غذایی صورت گیرد، در این راستا استفاده از علم بیوتکنولوژی در به کارگیری میکروارگانیسم ها در تولید مواد غذایی حائز اهمیت است. این ترکیبات به عنوان رنگ دانه ویتامین و آنتی اکسیدان کاربردهای مهمی را در صنایع غذایی و دارویی دارند. در نهایت این پروژه منجر به تولید رنگدانه خوراکی برای مصارف غذایی و دارویی از باکتری خواهد شد.

تیم BBP در ره زیست توانست  استخراج آزمایشگاهی رنگدانه از باکتری رابه سرانجام برساند و در ادامه به دنبال تکمیل فعالیت های علمی خویش خواهند بود.

اشتراک اجتماعی